7 grudnia br., Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych (CPdMZ) przeprowadziło z sukcesem ćwiczenie taktyczno-specjalne o kryptonimie PYTON-23. To wydarzenie było rezultatem współpracy z służbami mundurowymi i administracją samorządową, a jednocześnie stanowiło ósme ćwiczenie, ukoronowujące całoroczne szkolenie żołnierzy CIMIC (Civil-Military Cooperation). Partnerami w realizacji scenariusza były Urząd Miasta i Gminy Chęciny, Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach, Świętokrzyski Wojewódzki Konserwator Zabytków oraz Dyrekcja Zamku Królewskiego w Chęcinach.

Celem ćwiczenia było doskonalenie umiejętności indywidualnych i zespołowych żołnierzy oraz koordynacja działań służb na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowej. Scenariusz został przygotowany w sposób realistyczny, aby jak najwierniej odzwierciedlić rzeczywiste zagrożenia i wyzwania, z jakimi mogą się spotkać żołnierze CIMIC.

Punktualnie o godzinie 10:00 rozpoczął się pozorowany atak na zabytkową kamienicę „Niemczówka” w Chęcinach, z udziałem bezzałogowego statku powietrznego. Służby, takie jak Straż Pożarna i Policja, szybko zareagowały, przeprowadzając ewakuację pracowników obiektu zgodnie z przygotowanymi procedurami. W tym czasie żołnierze z CPdMZ podjęli się zadania ewakuacji cennych przedmiotów dziedzictwa kulturowego, chroniąc je przed potencjalnym zniszczeniem. Świętokrzyski Wojewódzki Konserwator Zabytków oszacował powstałe podczas ataku straty, co wpisuje się w realistyczny charakter ćwiczenia.

Po zakończeniu tej fazy, uczestnicy przenieśli się na Pas Ćwiczeń Taktycznych w Kielcach, gdzie przeprowadzono kolejne etapy ćwiczenia. Obejmowały one zajęcia z wykorzystaniem sprzętu wojskowego, środków pozoracji pola walki oraz procedur taktycznych na polu walki. W ramach tych działań żołnierze doskonalili umiejętności w obszarze uprowadzenia zakładnika, medycyny pola walki, ewakuacji medycznej oraz współpracy cywilno-wojskowej, obejmującej negocjacje i mediacje.

Szef Wydziału CIMIC, w zastępstwie ppłk Michał Jankiewicz, podkreślił znaczenie ćwiczeń tego typu dla żołnierzy CIMIC. Zaznaczył, że uczestnictwo w symulacjach sytuacji kryzysowych umożliwia doskonalenie współpracy z przedstawicielami władz i organizacji pozarządowych, jak również służb mundurowych. Dzięki takiemu szkoleniu żołnierze nie tylko doskonalą swoje umiejętności taktyczne, ale także wymieniają się doświadczeniami zdobytymi podczas różnorodnych misji zarówno w kraju, jak i za granicą. W ten sposób podnoszą swoją gotowość do efektywnego działania w dynamicznym i wymagającym środowisku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *